Zasady Konfliktu Interesów

Zasady Konfliktu Interesów – Wprowadzenie

Jako instytucja finansowa Hantec Markets Limited (dalej zwana “Hantec Markets”) może  od czasu do czasu zmagać się z istniejącym i potencjalnym konfliktem interesów. Poprzez identyfikację istniejących i potencjalnych konfliktów interesów, Hantec Markets wspiera wszelkie uzasadnione kroki w celu ustanowienia, wdrożenia i utrzymania skutecznej polityki konfliktów interesów,  w celu uniknięcia ryzyka, które może zaszkodzić interesom naszych klientów.

Stwierdzenie to, ujawnia konflikt interesów jaki dotyczy potencjalnego klienta lub może zaistnieć w relacji biznesowej z Hantec Markets;  Hantec Markets jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przedmiotu konfliktu interesów; a polityka Hantec Markets ma na celu zapobieganie i zarządzanie konfliktami interesów.

Identyfikacja i Przykłady konfliktów, które mogą powstać

Generalnie, konflikt interesów może powstać między firmą a klientem, jak również między klientem a innym klientem i może być spowodowany prze znacznie większą wiedzę pracowników oraz przez różnorodność oferowanych produktów.

Gdy firma świadczy usługi na rzecz klienta, konflikt interesów może powstać w jednej lub kilku z następujących sytuacji, gdy przedsiębiorstwo lub osobę zaangażowana:

  • ma możliwość osiągnięcia zysku finansowego lub unikniecie straty finansowej, kosztem klienta
  • ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej lub transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta, który różni się od interesu klienta i ich wyniku;
  • ma finansową lub inną motywację do przedkładania interesu innego klienta (ów) nad interesem klienta;
  • prowadzi taką samą działalność, jak klient; lub
  • otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż klient wynagrodzenie, różne od standardowej prowizji lub opłaty w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz klienta.

W odniesieniu do Hantec Markets, poniższy jest głównym konfliktem interesów, który może wystąpić przy świadczeniu usług dla naszych klientów.

Możliwe jest zostałeś wprowadzony do nas przez stronę trzecią, która otrzymuje wynagrodzenie od Twoich transakcji.

 

Prawa i Regulacje

FCA uznaje, że istnieje konflikt interesów w branży usług finansowych i nie dążyć do ich wyeliminowania. Niemniej jednak Zasada 8 z Zasad FCA dla Biznesu (PRIN) określa, że ​​firma musi zarządzać konfliktami interesów sprawiedliwie, zarówno wewnętrznie jak i miedzy klientami oraz między klientem a innym klientem. Ponadto, zgodnie z Senior Management Arrangements, Systems and Controls (SYSC) z podręcznika FCA, w szczególności SYSC 10, przedsiębiorstwa są zobowiązane do zarządzania konfliktami, tak aby nie szkodzić interesom klientów.

Zasady Hantec Markets

Zgodnie z wymogami prawa, Hantec Markets wdraża i utrzymuje skuteczne zasady konfliktów interesów, mając na celu zapobieganie konfliktom interesów lub przyczynić się do powstania potencjalnego konfliktu interesów istotnego dla ryzyka i powstania szkód dla interesów klientów.

Hantec Markets prowadzi dokumentację działalności, dzięki czemu możemy zidentyfikować wszelkie konflikty, które mogą powstać, które miałyby istotne ryzyko naruszenia interesów naszych klientów. Zasady Konfliktu Interesów Hantec Markets  zawierają i przyjmują procedury i środki do zarządzania i kontrolowania konfliktów interesów, identyfikowania ich, w tym podziału obowiązków i odpowiedzialności; oddzielnego nadzoru nad właściwymi osobami; Zasad Handlu na Rachunkach Osobistych, Zasady przyjmowania prezentów i łapówek, zapobiegania i kontroli wymiany informacji; działając w najlepszym interesie klientów; a w niektórych przypadkach odrzucenia współpracy z klientem lub potencjalnym klientem.

Disclosure

Hantec Markets dokłada wszelkich starań by wdrażać i utrzymywać zasady konfliktu interesów, w niektórych przypadkach, taka polityka może nie być wystarczająca, aby zapobiec ryzyku powstania szkody w interesie klienta. W takim przypadku, Hantec Markets ujawnia ogólny charakter i źródła konfliktów interesów klienta, dzięki czemu umożliwia klientowi podjęcie świadomej decyzji, do wykonania danej transakcji.

Przegląd

Hantec Markets dostarcza  usługi i produkty w celu zaspokojenia zapotrzebowania naszych klientów. Jednocześnie, Hantec Markets często przegląda i ocenia nasze zasady konfliktu interesów, dzięki czemu możemy zapewnić adekwatność naszych zasad, w zgodzie z zasadami FCA.